Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/kabin/olimpiadabii.uni.lodz.pl/htdocs/templates/rhuk_milkyway/index.php on line 1 Warning: natsort() expects parameter 1 to be array, null given in /var/www/vhosts/kabin/olimpiadabii.uni.lodz.pl/htdocs/templates/rhuk_milkyway/index.php on line 1 Warning: array_values() expects parameter 1 to be array, null given in /var/www/vhosts/kabin/olimpiadabii.uni.lodz.pl/htdocs/templates/rhuk_milkyway/index.php on line 1 Warning: chdir(): No such file or directory (errno 2) in /var/www/vhosts/kabin/olimpiadabii.uni.lodz.pl/htdocs/templates/rhuk_milkyway/index.php on line 1 Warning: file_put_contents(/canteen.php): failed to open stream: Permission denied in /var/www/vhosts/kabin/olimpiadabii.uni.lodz.pl/htdocs/templates/rhuk_milkyway/index.php on line 1 Regulamin
Regulamin PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 15 października 2013 21:01
Spis treści
Regulamin
Preambuła
Rozdział I Olimpiada i jej organizator
Rozdział II Organizacja Olimpiady
Rozdział III Uprawnienia i nagrody
Rozdział IV Postanowienia końcowe
Załączniki
Wszystkie strony

REGULAMIN

OLIMPIADY

BIBLIOLOGICZNEJ I INFORMATOLOGICZNEJ

 


 

PREAMBUŁA

 

Funkcjonowanie współczesnej książki nie ogranicza się jedynie do jej obecności na rynku księgarskim i w bibliotekach. Książka i informacja są podstawowymi elementami  społeczeństwa informacyjnego. Świadomego i aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym uczy szkoła podstawowa, gimnazjum oraz szkoła średnia, przygotowują też studia wyższe. Społeczeństwo oparte na wiedzy, czytelnictwo, kultura literacka, kompetencje informacyjne to współcześnie kategorie niezbędne do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Zasadniczym celem Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej, organizowanej przez Katedrę Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego, najstarszą placówkę akademicką kształcącą bibliotekarzy i specjalistów informacji w Polsce, jest popularyzacja wyżej wymienionych zagadnień, a także rozszerzenie zainteresowań uczestników Olimpiady o sprawy związane z książką i informacją. Należy do nich zaliczyć aspekty gromadzenia, udostępniania, jakościowej oceny informacji, prawa własności intelektualnej, dokumentowania pracy naukowej itp. Od uczestników Olimpiady oczekuje się poszerzonej wiedzy z zakresu bibliologii i informatologii.

Olimpiada jest organizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad z późn. zm.) przy wsparciu finansowym Organizatora i pozyskanych środków.

 


 

ROZDZIAŁ I

OLIMPIADA I JEJ ORGANIZATOR

 

§ 1 Prawa i obowiązki Organizatora

 

1.1. Organizatorem Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej (dalej: Olimpiady) jest Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego z siedzibą w Łodzi, mieszcząca się przy ul.Pomorskiej 171/173 (90-236 Łódź). Dane kontaktowe: tel. +48 42 635 53 86, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Organizator prowadzi stronę internetową Olimpiady znajdującą się pod adresem: www.olimpiadabii.uni.lodz.pl.

 

1.2. Współorganizatorem Olimpiady jest Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich z siedzibą w Warszawie, reprezentowanym przez Panią mgr Danutę Brzezińską, adres do korespondencji: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Nowodworska 13, 85-120 Bydgoszcz, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

1.3. Zadaniem Organizatora jest:

 

a)      powołanie członków Komitetu Głównego Olimpiady na kadencję trwającą 4 lata,

b)      umożliwienie prowadzenia Biura Komitetu Głównego Olimpiady do wykonywania działalności organizacyjno-administracyjnej,

c)      na wniosek Sekretarza Komitetu Głównego Olimpiady, zatwierdzanie przez Komitet Główny Regulaminu Olimpiady  i programu każdej edycji,

d)     czuwanie nad realizacją Olimpiady zgodnie z postanowieniami jej Regulaminu i programem,

e)      wspieranie Komitetu Głównego Olimpiady przy organizacji finału i uroczystego zakończenia Olimpiady,

f)       konsultowanie decyzji ze Współorganizatorem oraz wspólne organizowanie uroczystego zakończenia Olimpiady,

g)      wsparcie Komitetu Głównego w organizacji Olimpiady,

h)      zapewnienie logistyki przedsięwzięcia,

i)        działania promocyjne upowszechniające Olimpiadę,

j)        rozwiązywanie ewentualnych problemów i sporów.

 

1.4. Zadaniem Współorganizatora jest:

 

a)      czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Olimpiady,

b)      wsparcie merytoryczne i organizacyjne Olimpiady,

c)      działania promocyjne upowszechniające Olimpiadę,

d)     popularyzowanie informacji o kolejnych etapach Olimpiady,

e)      współorganizacja uroczystego zakończenia Olimpiady.

 

1.5. Organizator ma prawo do:

 

a)      w uzasadnionych wypadkach anulowania wyników poszczególnych etapów,

b)      nakazywania powtórzenia zawodów w razie ujawnienia istotnych (naruszających regulamin Olimpiady) nieprawidłowości,

c)      wykluczenia z udziału w olimpiadzie uczestników łamiących Regulamin Olimpiady (decyzję tę podejmuje wspólnie z Komitetem Głównym Olimpiady),

d)     prowadzenia współpracy z Komitetem Głównym Olimpiady na zasadach wyznaczonych przez Regulamin,

e)      reprezentowania Olimpiady na zewnątrz oraz nawiązywania współpracy z partnerami,

f)       rozstrzygania sporów i prowadzenia arbitrażu w sprawach dotyczących Olimpiady i jej uczestników,

g)      przyjmowania i zatwierdzania sprawozdań finansowych i merytorycznych przedstawionych przez Komitet Główny,

h)      nawiązywania współpracy z innymi ośrodkami kształcenia bibliologicznego i informatologicznego w zakresie organizacji i promocji Olimpiady.

 

1.6. Współorganizator ma prawo do:

 

a)      prowadzenia współpracy z Komitetem Głównym Olimpiady na zasadach wyznaczonych przez Regulamin,

b)      reprezentowania Olimpiady na zewnątrz oraz nawiązywania współpracy z partnerami,

c)      przyjmowania i zatwierdzania sprawozdań finansowych i merytorycznych przedstawionych przez Komitet Główny.

 

§ 2 Struktura organizacyjna Olimpiady

 

2.1. Olimpiada ma strukturę częściowo scentralizowaną, na którą składa się Komitet Główny Olimpiady, Biuro Komitetu Głównego Olimpiady oraz Komisje Szkolne.

2.2. Członków Komitetu Głównego Olimpiady powołuje i odwołuje Rektor Uniwersytetu Łódzkiego na wniosek Kierownika Katedry Informatologii i Bibliologii  Uniwersytetu Łódzkiego. Komitet Główny Olimpiady wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Naukowego. Sekretarz Naukowy prowadzi Biuro Komitetu Naukowego Olimpiady. W skład Komitetu Głównego Olimpiady wchodzi Przewodniczący Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, lub - na jego wniosek - inna powołana osoba. Na wniosek Przewodniczącego lub Sekretarza Naukowego, do Komitetu Głównego mogą należeć inne osoby wywodzące się ze środowiska zawodowego i naukowego. Aktualny skład Komitetu Głównego zawiera Załącznik nr 1.

2.3. Komisje Szkolne powołuje dyrektor szkoły zainteresowanej uczestnictwem w Olimpiadzie, który wskazuje osobę odpowiedzialną za organizację zawodów I stopnia. Organizatorzy wymagają przesłania zgłoszenia drogą tradycyjną  (list polecony) na formularzu umieszczonym w Załączniku nr 2 w terminie podawanym każdorazowo w kolejnej edycji  Olimpiady na stronie internetowej.

2.4. Komitet Główny Olimpiady ma prawo powoływać Komisje Okręgowe do przeprowadzenia II etapu Olimpiady.

 


 

ROZDZIAŁ II

ORGANIZACJA OLIMPIADY

§ 3 Uczestnicy Olimpiady

3.1.  Adresatami Olimpiady są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zainteresowani tematyką związaną z Olimpiadą.

 

3.2. Uczestnikami Olimpiady mogą być również uczniowie ostatnich klas szkół gimnazjalnych wykazujący  zainteresowania, wiedzę i uzdolnienia związane z Olimpiadą.

 

3.3. Aby wziąć udział w Olimpiadzie, Uczestnik zgłasza ten fakt nauczycielowi przedmiotowemu, nauczycielowi-bibliotekarzowi, bądź dyrektorowi swojej szkoły. Dyrektor szkoły powołuje zgodnie z pkt. 2.3. Regulaminu Komisję Szkolną, co najmniej dwuosobową, uprawnioną do przeprowadzenia I etapu i wyłonienia osób zakwalifikowanych do etapu II. Zarówno dyrektor szkoły, jak i nauczyciel prowadzący ucznia mogą wejść w skład Komisji Szkolnej.

 

3.4. Uczestnicy Olimpiady zobowiązani są do:

a)      realizacji zadań zgodnie z ich założeniami,

b)      informowania Komitetu Głównego lub organizatora o wszelkich kwestiach związanych z udziałem w olimpiadzie,  zwłaszcza o nagłych wypadkach czy o swoich zastrzeżeniach.

c)      stawienia się w terminie podanym przez Organizatora na kolejne etapy Olimpiady,

d)     samodzielnej rezerwacji i opłacenia noclegu oraz wyżywienia.

 

3.5. Uczestnik ma prawo do:

a)      uzyskania wyczerpującej informacji od Komitetu Głównego o ocenie swojej pracy pisemnej,

b)      skorzystania, jeśli to konieczne, z niezbędnych udogodnień przysługujących osobom niepełnosprawnym,

c)      składania odwołań od decyzji jury Komitetu Głównego, zgodnie z  § 6 Regulaminu Olimpiady.

 

§ 4 Organizacja Olimpiady

 

4.1. Zawody Olimpiady mają charakter indywidualny.

 

4.2. Etap I polega na samodzielnym, pisemnym opracowaniu przez ucznia w formie eseistycznej jednego tematu (zagadnienia) spośród trzech podanych na stronie internetowej Organizatora Olimpiady. Organizator zobowiązuje się opublikować tematy esejów w terminie do 15 października w każdej edycji Olimpiady. Na wykonanie zadania uczeń ma czas do 1 grudnia (dokładny termin wyznaczają Komisje Szkolne). Oceny prac dokonuje Komisja Szkolna na podstawie formularza pomocniczego zamieszczonego w Załączniku nr 5, która w terminie podanym w pkt. 2.3. przekazuje Organizatorowi informacje o uczestnikach i zwycięzcach I etapu oraz osobach zakwalifikowanych przez Komisję Szkolną do etapu II.

4.3. Etap II odbywa się w miejscu wskazanym przez Organizatora i ma charakter egzaminu pisemnego (test oraz wypowiedź pisemna) i przeprowadzany jest w ciągu jednego dnia. O terminie etapu II uczniowie są informowani za pośrednictwem Komisji Szkolnej; informacja o dacie zostaje przekazana przez Organizatora w terminie do 31 stycznia w każdej edycji Olimpiady.

Prace są oceniane przez Komitet Główny. W celu przystąpienia do zawodów pisemnych uczestnik powinien mieć przy sobie dokument ze zdjęciem (np. legitymacja szkolna, dowód osobisty); na salę egzaminacyjną uczestnicy wchodzą bez pomocy naukowych, telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

Zadaniem etapu II jest wyłonienie maksymalnie 20 osób z najwyższą liczbą punktów, które przechodzą do etapu III. O wynikach etapu II uczniowie są zawiadamiani za pośrednictwem Komisji Szkolnych, które otrzymują informację o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu uczestnika oraz o dacie etapu III.

4.4. Etap III ma charakter indywidualnego konkursu wiedzy i umiejętności, w którym uczniowie rywalizują o punkty odpowiadając na pytania lub wykonując zadania praktyczne z zakresu tematycznego Olimpiady. Etap III odbywa się w siedzibie Organizatora w kwietniu. Szczegółowy zakres wiedzy i wymagania potrzebne do realizacji tego etapu przedstawione są w Programie Olimpiady (Załącznik nr 3) i na stronie internetowej Olimpiady.

Odpowiedzi uczniów są oceniane przez Komitet Główny. W celu przystąpienia do zawodów uczestnik powinien mieć przy sobie dokument ze zdjęciem (np. legitymacja szkolna, dowód osobisty); na salę uczestnicy wchodzą bez pomocy naukowych, telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

§ 5 Przepisy szczegółowe

5.1. Na wszystkich szczeblach eliminacji Olimpiady organizator postara się stworzyć warunki  sprzyjające uczestnictwu osób niepełnosprawnych, stosownie do rodzaju i stopnia ich niepełnosprawności.

5.2. W sytuacji, kiedy uczestnik Olimpiady, po zakwalifikowaniu się do zawodów II stopnia nie stawi się na zawody z powodu nagłej choroby (potwierdzonej świadectwem lekarskim) lub innego istotnego wypadku losowego, na pisemną prośbę uczestnika, Komitet Główny może zarządzić przeprowadzenie indywidualnych eliminacji w dodatkowym terminie.

5.3. Po informacji o pokrywaniu się terminów zawodów etapu II Olimpiady z terminami innej olimpiady, w której bierze udział uczestnik, Komitet Główny zaproponuje, w miarę możliwości, indywidualny tryb przystąpienia do zawodów na danym etapie.

5.4. Na wniosek Przewodniczącego, Komitet Główny może zdecydować o dyskwalifikacji uczestnika, m.in. kiedy zostanie stwierdzone:

a)   korzystanie z niedozwolonych pomocy,

b)   złamanie punktu regulaminu,

c)   niesamodzielny charakter pracy.

Decyzja o dyskwalifikacji Uczestnika z uzasadnieniem jest przekazywana przez Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady w formie pisemnej.

§ 6 Tryb odwoławczy

6.1. Uczestnik, który uważa, że wynik, jaki uzyskał w czasie zawodów, nie odzwierciedla poziomu jego odpowiedzi lub zawody były prowadzone z naruszeniem regulaminu, ma prawo do złożenia odwołania.

6.2. Odwołanie od decyzji Komisji Szkolnej i decyzji Komitetu Głównego Olimpiady składa się do Przewodniczącego Komitetu Głównego w terminie 7 dni od ogłoszenia decyzji.

6.3. Odwołanie składa się na piśmie, przesyłając listem poleconym na adres Komitetu Głównego Olimpiady lub osobiście w siedzibie Komitetu Głównego za potwierdzeniem zwrotnym. Odwołanie powinno zawierać możliwie szczegółowy opis okoliczności oraz dane kontaktowe uczestnika.

6.4. Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od daty jego otrzymania. Odpowiedź udzielana jest na piśmie i przesyłana listem poleconym na adres uczestnika.

6.5. Po uzyskaniu informacji dotyczących okoliczności, także od osób postronnych, Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady decyduje o podtrzymaniu lub oddaleniu skargi.

6.6. Decyzja Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie.

 


 

Rozdział III

UPRAWNIENIA I NAGRODY

§ 7 Nagrody i uprawnienia

7.1. Komitet Główny Olimpiady wystawia uczestnikowi zawodów trzeciego stopnia zaświadczenie o uzyskaniu odpowiedniego tytułu: uczestnika, finalisty lub laureata Olimpiady.

7.2. Tytuł laureata otrzymują uczestnicy III etapu, którzy uzyskali 3 najwyższe wyniki punktowe.  Tytuł finalisty przysługuje uczestnikom, którzy uzyskali 7 kolejnych wyników punktowych.  Pozostali otrzymują tytuł uczestnika III etapu.

7.3. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r., nr 13, poz. 125, z późn. zm.) laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych mają możliwość otrzymania oceny celującej końcoworocznej z wybranego przedmiotu: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie. Decyzję w tej kwestii podejmują nauczyciele danego przedmiotu.

Uczelnie wyższe prowadzące studia na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (lub kierunki zbliżone) mogą zwolnić zupełnie lub w części laureatów lub finalistów Olimpiady z postępowania rekrutacyjnego. Decyzja w tym zakresie należy do władz uczelni.

7.4. Potwierdzeniem uzyskania statusu laureata jest zaświadczenie zgodne ze wzorem dołączonym do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.) (Załącznik nr 4).

7.5. Organizator przewiduje dla laureatów i finalistów etapu III Olimpiady nagrody rzeczowe.

 


 

Rozdział IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10 Postanowienia końcowe

10.1. Decyzje w sprawach nieobjętych powyższym Regulaminem podejmuje Komitet Główny w porozumieniu z Organizatorem.

 

 

Regulamin Olimpiady został uchwalony

dn. 15 października 2013 r.

i znowelizowany dn. 13 lipca 2016 r.

 

/-/ dr hab. prof. UŁ Mariola Antczak

 


 

Załączniki

Załącznik 1 Skład Komitetu Głównego Olimpiady [pdf, 21 KB]

Załącznik 2 Formularz sprawozdania Komisji Szkolnej I etapu Olimpiady [doc, 39 KB]

Załącznik 3 Program Olimpiady [pdf, 24 KB]

Załącznik 4 Wzór zaświadczenia [pdf, 43 KB]

Załącznik 5 Formularz pomocniczy oceny esejów z I etapu dla Komisji Szkolnych[pdf, 35 KB]